Help Pleaz (dutch)

By biggyboy
Mar 13, 2005
 1. Hey,

  Als ik een spel online speel komt er om de minuut een irritante hapering van een paar seconden en verschijnt er rechtsonderin een klein beeldje dat de utp kabel uit me netwerkkaart zou zijn :giddy:

  (We hebben een draadloos netwek misschien dat dat er wat mee te maken heeft)

  Ik heb me firewall al uit staan maar die hapering blijft komen (erg irritant)
  Ik heb het ook op de andere computer in het netwerk.

  Misschien dat jullie er wat op weten,
  Bedankt.
   
 2. RealBlackStuff

  RealBlackStuff TS Rookie Posts: 6,503

  No help, sorry (English)
   
 3. Mictlantecuhtli

  Mictlantecuhtli TS Evangelist Posts: 4,345   +11

  Which wireless? 802.11 what?

  Does it happen elsewhere, when downloading big files, for example?

  If you managed to register here and post these threads, then you should have understood also to 1) avoid double posts, 2) use (understandable) English, 3) name the thread descriptively.
   
 4. biggyboy

  biggyboy TS Rookie Topic Starter

  No it just happens with games every minut or so

  I will send you the number another time because i dont know it yet.
   
Topic Status:
Not open for further replies.

Similar Topics

Add your comment to this article

You need to be a member to leave a comment. Join thousands of tech enthusiasts and participate.
TechSpot Account You may also...