ASRock B150M Pro4

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 11 expert reviews so far
 • Excellent:
  1
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By back2gaming.com on 85

ASRock has created a solid board with good scalability and is an excellent choice for microATX builders who want some potential room to grow without sacrificing...

International Review By Hardware.Info on

Bij de introductie van Intels Skylake-processors publiceerden we een kleine round-up van negen bijbehorende moederborden. Sindsdien hebben we tientallen losse reviews en mini round-ups van Z170-, H170-, B150- en H110-moederborden gepubliceerd. In dit...

International Review By nowpug.com on

ASRock의 쿠앤크 색상으로 꾸며진 B150M Pro4/Hyper는 모델명에서 유추할 수 있듯이 기존 B150M Pro4에 HyperBCLK엔진을 추가한 제품이라고 볼 수 있습니다. BCLK 엔지만 넣으면 조금 섭섭하니까 M.2 슬롯도 하나 넣고 PCI 슬롯을 하나 추가하고 HyperBCLK 엔진을 추가한 만큼 CPU의 발열과 관련해 기존 CPU 4핀 커넥터에다가 3핀 커넥터도 하나 추가하고 USB2.0 헤더도 하나 더 넣은 제품입니다....

International Review By thetechnoclast.com on

Welcome back to another Motherboard review from ASRock! This time, we're taking a look at their B150M Pro4 Skylake DDR4 rig – meaning its a MicroATX form factor that is a.) more affordable, and b.) can be built into smaller cases. Priced at PHP 4,300...

International Review By coolenjoy.net on

인텔 B 시리즈 칩셋을 탑재한 메인보드는 사용자에게 꼭 필요한 실속있는 기능들과 합리적인 가격으로 시스템을 구성할 때 많은 유저들이 고려하는 제품군이다.'2015 쿨엔조이 어워드 메인보드 부문' (클릭 시 해당 리뷰로 이동)만 살펴보더라도 하스웰 / 하스웰 리프레시 프로세서를 지원하는 B85 칩셋 메인보드 사용자가 전체 메인보드 사용자의 절반 이상을 차지할 정도로 압도적인 실사용률을 보여주기도 하였다.세계적인 여러 메인보드 제조사들이 있지만...

International Review By uk.hardware.info on

Below you can find the most important specifications of the motherboards: Motherboard PCIe 16x M.2 DDR4- slots USB 3 ext./int. USB 2 ext./int. Audio LAN Phases Fans (PWM) Avg. price ASRock B150M Pro4 2 - 4 4 / 2 0 / 2 ALC892...

International Review By Hardware.Info on

Hieronder zie je de belangrijkste specificaties van de moederborden nog een keertje in één oogopslag: Moederbord PCIe 16x M.2 DDR4- banken USB 3 ext./int. USB 2 ext./int. Audio LAN Fases Fans (PWM) Gem. prijs ASRock B150M Pro4 2 -...

International Review By newstap.co.kr on

인텔의 새로운 6세대 코어 프로세서(이하 스카이레이크)는 사용자들이 지속적으로 요청하던 DDR4 메모리를 채택해 많은 관심을 받았다. 메모리 규격이 DDR3에서 더욱 빠른 속도의 DDR4로 바뀌게 되면 전체적인 시스템의 평균 성능이 높아진다.또 종전 5세대 코어 프로세서(이하 브로드웰)의 경우 내장 그래픽코어의 성능이 높아지면서 모델 별로 이전 4세대 코어 프로세서(이하 하스웰)에 비해 약 10만 원 정도씩 높아 많은 원성을 산 바 있다. 그렇지만...

International Review By genk.vn on

ASRock B150M-Pro4/D3 là sản phẩm tiêu biểu kế thừa được mọi ưu điểm từng giúp lứa B85 hô mưa gọi gió: Giá thành hợp lý tính năng đầy đủ linh kiện tốt & đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó Intel còn nâng cấp thêm cho đứa con cưng vài tính...

International Review By nowpug.com on

안녕하세요. 나우퍼그 운영진 진격의 영자입니다.이번에 소개해 드릴 제품은 에즈락 사의 B150M PRO4 메인보드입니다. 인텔 최신 프로세서 스카이레이크를 지원하는 1151 소켓에 B150 칩셋의 보드로 현재 10만원 초반대 가격을 형성하고 있는 전 시리즈에서 가장 많은 판매고를 올린 B85 계열의 뒤를 잊는 제품이라 할 수 있겠습니다.보급형으로 가장 무난했던 B85M PRO4의 100 시리즈 버전 B150M PRO4 메인보드는 필수적인 기능을...

International Review By coolenjoy.net on

ASRock B150M PRO4, PRO4S, -HDV인텔 CPU 호환 메인보드에서 가장 판매량이 많은 칩셋이라면 역시 B시리즈일 것이다. 아직 B85 칩셋 메인보드가 우월한 가격대 성능비로 조립 견적에서 흔히 추천되는 만큼 스카이레이크를 지원하는 B150 칩셋 역시 B85 칩셋만큼 인기를 끌 것이라고 예상해볼 수 있다.이번에는 ASRock의 인텔 B150칩셋 메인보드 3종을 살펴볼 텐데 M-ATX 폼팩터의 B150M PRO4, PRO4S,...