Canon Pixma E600 Series

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 8 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  2
 • Average:
  0
 • Bad:
  1

Expert reviews and ratings

International Review By cnwintech.com on 80

The fundamental difference of this product compared to the previous series (PIXMA E500) is a facsimile function. In addition, the PIXMA E600 also has a more superior performance. Canon PIXMA E600 is a variant of the previous Multifunctional PIXMA E500....

International Review By Info Komputer on 80

Dengan Fungsi FaksimiliPerbedaan mendasar produk ini dari seri sebelumnya (PIXMA E500) yaitu adanya fungsi faksimili. Selain itu, PIXMA E600 juga memiliki kinerja yang lebih unggul.Canon PIXMA E600 merupakan varian multifungsi sebelumnya yaitu PIXMA...

International Review By techmagnifier.com on 60

If your pocket is full of money and you are looking for something advanced, then Canon PIXMA E600 is your device. Further, the thorough Canon PIXMA E600 Inkjet Printer Review shows that it is a good device one should have. The Canon PIXMA E600 Inkjet...

International Review By hardwarezone.com.ph on

Last year saw the release of the Canon PIXMA E500 , which made a strong case as one of the best and most efficient All-in-One printers in the market. Its appealing price tag branded it as an ideal choice for both students and anyone in need of a...

International Review By pcworld.com.vn on

Chất lượng văn bản và hình ảnh chuyên nghiệp, cùng với khả năng sao chụp, quét và fax tài liệu màu, máy in Canon Pixma E600 có thể là một trợ thủ đắc lực cho văn phòng năng động của...

International Review By pcworld.com.vn on

Máy in phun Canon Pixma E600 ngoài chức năng in ấn còn hỗ trợ khả năng sao chụp, quét và fax tài liệu màu, hứa hẹn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho văn phòng năng...

International Review By betanews.net on

키보드 마우스 역시 빼놓을 수 없는 장치다. 키보드는 각종 문자를 빠르게 입력할 때에, 마우스는 GUI 기반 인터페이스를 조작활 때 매우 편리하다. 최근에는 스마트폰이나 태블릿에서 떠오르는 ‘터치 인터페이스'도 부각되고 있다.하지만 막상 PC를 쓸 때 아쉬운 것이 프린터 또는 복합기다. 평소에 잘 안쓸 것 같아도 의외로 쓸 곳이 많다. 업무용이나 과제용 문서를 출력하는 것부터 웹 페이지의 한 부분을 스크랩해 출력(이를테면 각종 요리 레시피 등)할 때,...

International Review By bodnara.co.kr on

초창기 고가였던 칼라 레이저 프린터가 가격이 떨어지면서 많이 대중화 되었다. 그에따라 상대적으로 잉크젯 프린터의 시장이 줄어들었다. 하지만 잉크젯 프린터도 레이저 프린터보다 뛰어난 인쇄품질과 빠른 출력속도 그리고 상대적으로 저렴한 가격 등으로 맞서고 있다.이번에 살펴볼 제품은 캐논에서 발표한 신제품 칼라 잉크젯 복합기인 PIXMA E600으로 복합기로 고속 흑백모드 기준으로 최대 1200매의 출력이 가능하여 모노 레이저 대비 월등히 높은 유지비 절감을...