E-Blue Mazer RXM616

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 6 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By gamesite.sk on

Sklamanie. Neviem, čo viac by sa dalo napísať o tejto takzvanej „hernej myške“. Začínajúc prehnaným dizajnom a otravným podsvietením, končiac softvérovou paródiou. Azda jediné pozitívum myši je len to, že funguje a že sa dajú prepínať jednotlivé úrovne...

International Review By piscomu.com on

국내 주변기기 전문업체 ㈜제닉스크리에이티브(유통하는 E-Blue 마우스 제품군 중에 오른손잡이 대표모델이 MAZER TYPE-R 시리즈입니다. 측면 윙-디자인을 인상적으로 가진 오른손잡이 마우스인데 오늘 만날 모델은 E-Blue의 또다른 오른손잡이 마우스 모델로 바로 “MAZER RXM616” 입니다. 그럼 E-Blue의 또다른 오른손잡이 마우스 MAZER RXM616을 만나보겠습니다.Specification모델명(Model)MAZER...

International Review By coolenjoy.net on

XENICS E-Blue Mazer RXM616 (소개)이번 리뷰를 통해 만나볼 마우스는 제닉스 社에서 유통하는 E-Blue RXM616 마우스로, RXM616 마우스 역시 E-Blue 社의 전통적인 고유한 디자인을 따르고 있으며, 좌우 비대칭 오른손잡이용으로 제작된 마우스이다.색상은 블랙 단일 색상으로 제작되었고 유광과 무광 플라스틱의 조합으로 디자인되었으며, E-Blue 마우스답게 Blue LED가 발광 된다.별도의 소프트웨어는 지원하지 않고...

International Review By kbench.com on

제닉스 E-BLUE MAZER TYPE-R II와 MAZER RXM616은 인체공학적인 디자인을 바탕으로 부담없이 사용할 수 있는 2만원 대의 가격을 제시한 게이밍 마우스다.4단계로 조절되는 DPI와 2단계 폴링레이트, 800만회의 버튼 수명, 블루 LED를 이용한 튜닝 효과, 6개의 버튼 등 게이밍 마우스로 활용하는데 적합한 기능을 제공한다. 합리적인 게이밍 마우스, 제닉스 E-BLUE MAZER TYPE-R II / RXM616제닉스 E-BLUE...

International Review By playwares.com on

외형적으로 특별한 모습을 보여주기보다는 손이 큰 사용자에게 최적화된 그립감을 제공하기 위해 디자인된 게이밍 마우스로써, 블랙 색상과 PIANO UV 코팅을 통해 고급스러움을 강조하였고, BLUE LED를 통해 디자인의 완성도를 높여주며 러버 코팅을 적용하여 미끄럼 방지와 오염에도 강한 모습을...

International Review By betanews.net on

게이머에게 마우스와 키보드란 하나의 무기와 같다. 내 캐릭터가 얼마나 좋은 무기를 휘두르느냐가 강함을 좌우하듯 얼마나 좋은 마우스와 키보드를 쓰느냐가 게임 실력에 영향을 미친다. 손에 맞지 않는 마우스를 쓴 탓에 컨트롤이 빗나갔을 때의 억울함이란! 프로 게이머들이 좋은 장비를 쓰는 이유가 있는 법이다.하지만 고성능 게이밍 기어의 값은 생각보다 비싸다. 단돈 5천 원이면 구매한다고 생각한 마우스는 성능에 따라 10만 원을 훌쩍 넘는다. 돈에 여유가...