Intel DB75EN

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 4 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By kbench.com on

최근 인텔은 3세대 코어 i3 시리즈 프로세서를 출시하여 메인스트림 라인업까지 2세대 코어 프로세서 샌디브릿지에서 아이비브릿지 시리즈로 대체해 나가고 있다. 특히 기존 아이비브릿지 프로세서 중에는 20만 원대 이상의 제품만 존재하였기 때문에 10만 원대의 3세대 코어 i3 시리즈 출시는 합리적인 가격대로 아이비브릿지 프로세서를 사용해보고 싶어했던 소비층의 구매 심리를 자극하는 계기가 되었다. 한편 메인스트림 라인업 프로세서의 경우 저렴한 가격대의...

International Review By pclab.pl on

Stwierdzamy, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, który składa komputer z tanich części, czyli kupuje procesor Core i3, Pentium lub Celeron, jedyną rozsądną opcją będzie płyta z układem B75, lub nawet H61 (zakładając, że nie potrzebuje portu...

International Review By brainbox.co.kr on

중소기업의 요구를 수용한 거품없는 메인보드, INTEL DB75EN 지난번 살펴본 INTEL DH77KC 미디어 시리즈에 이어, 이번에는 이그제큐티브 시리즈 기반의 INTEL DB75EN 메인보드를 소개하는 기사를 준비했다. 인텔 이그제큐티브 시리즈는 기본적으로 안정성을 우선적으로 고려한 기업용으로 사용하기 위해 높은 안정성과 기본기를 앞세운 메인보드 라인업이다. DB75EN 메인보드에 들어간 인텔 B75 익스프레스 칩셋의 경우 염가형 7-시리즈...

International Review By betanews.net on

오늘날 PC는 우리에게 없어선 안 될 존재다. 우리는 PC로 일을 하고 공부를 하며 휴식을 즐긴다. 최근엔 스마트폰이나 태블릿이 이를 일부 대체한다지만 그래도 PC 없는 삶은 상상하기 어렵다.특히 회사에서 PC란 곧 생산 도구나 다름없다. 하는 일은 저마다 다르지만 상당수의 회사원에겐 공통점이 있다. 종일 PC를 붙잡고 씨름한다는 것이다. 이들에게 회사는 전쟁터이며 PC는 곧 무기다.무기는 항상 날카롭게 갈고 닦아야 온전히 제 역할을 한다. PC도...